Loga

 

Tytuł projektu: „Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej”

Cel projektu: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalny Strategiami Rozwoju

Beneficjent: GMINA JANIKOWO

Całkowity koszt inwestycji: 487 086,25 zł

Dofinansowanie z EFRR: 414 023,31 zł

Gmina Janikowo zrealizowała w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej”. Przedmiotem projektu były prace polegające na doposażeniu sanitariatów świetlicy wiejskiej oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury drogowej w miejscowości  Kołuda Wielka. Beneficjentem projektu jest Gmina Janikowo. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników świetlicy wiejskiej, tj. mieszkańców miejscowości Kołuda Wielka, gdyż to oni najbardziej zyskają na jej realizacji. Projekt był  realizowany w budynku świetlicy wiejskiej i na drodze dojazdowej do niej. Projekt zrealizował cele zdiagnozowane w GPR " CEL 1: ZWIĘKSZENIE WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM CEL 2: DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY DO REALIZACJI PROGRAMÓW NA RZECZ WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. Głównym celem było odpowiednie dostosowanie istniejącej infrastruktury technicznej głównie dla osób niepełnosprawnych i starszych w dostępie do świetlicy, co ma służyć rozwojowi społecznemu.

20181219_110241jpg [oryginal 768x432]

20190603_124744jpg [oryginal 768x432]

20190603_125038jpg [oryginal 768x432]

20190603_150715jpg [oryginal 768x1024]

 

Powrót do góry