Wniosek o wpis do CEIDG

Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony formularz CEIDG-1

  2. Dowód osobisty (lub paszport) lub inny potweirdzający tożsamość - do wglądu.

  3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Janikowie
pokój 105 I piętro
Barbara Smolik
tel. 52 35 14412
Opłaty:

BRAK

Termin i sposób załatwienia:

Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku– czas na wprowadzenie wniosku do systemu CEIDG.

Podstawa prawna:
Konstytucja Biznesu:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646),
-ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018, poz. 647),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 648),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz 649),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

  1. w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

  2. bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

  3. pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Wniosek CEIDG-1 (publikowany na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii)

www.ceidg.gov.pl

Powrót do góry