Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej prowadzoną przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty:

17 zł za wydanie zaświadczenia.

  1. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janikowie lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie numer konta: 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

2. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

1) jednostki budżetowe,

2) jednostki samorządu terytorialnego,

3) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

4) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia:

Do 7 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 z póź.zm.).

3. Konstytucja Biznesu:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646),

-ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018, poz. 647),

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 648),

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz 649),

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:

1) o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

2) o przedsiębiorcach, w zakresie informacji archiwalnych o wpisie w czasie,  gdy organem ewidencyjnym był Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo (do dnia przekazania do CEIDG – 06 grudnia 2011 r.).

 

Powrót do góry