Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji, zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką, zrzeczenie się licencji,

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji zawierający następujące dane:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej    (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
-  numer identyfikacji podatkowej (NIP),
-  wskazanie obszaru wykonywania przewozów,  
-  czas na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat);
- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych;
- okreslenie liczby wypisów z licencji.

Załączniki:

- oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
- oświadczenie o spełnianiu określonych wymogów przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz i/lub o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa  w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
- wykaz pojazdów spełniających wymagania techniczne,
- dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za udzielenie licencji

 

2. Zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji


Wniosek o dokonanie zmiany w licencji wraz z dokumentami potwierdzającymi zakres zmian (np. wykaz pojazdów, w przypadku zmiany pojazdu) oraz dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji.


3. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką


Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, zawierające następujące dane:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego (nie dłużej niż rok)
- przy zawieszeniu na okres powyżej 3. miesięcy – wskazanie sposobu zwrotu części   opłaty
Zał. – licencja4. Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego


Zawiadomienie (oświadczenie) o zrzeczeniu się licencji zawierające następujące dane:
 - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
 - datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego
Zał. – licencja

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty:

1.    Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze Gminy Janikowo wynosi:
 a. 200 zł – na okres 2-15 lat,

 b. 250 zł – na okres 16-30 lat,


 c. 300 zł – na okres 31-50 lat.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty należnej za udzielenie licencji za dany okres ważności licencji.
 
Za wydanie wtórnika licencji:

- w razie utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy 10% opłaty wymaganej za udzielenie licencji w danym okresie ważności licencji

- w innych przypadkach, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty należnej za udzielenie licencji za dany okres ważności licencji.
 
Podstawa prawna:  
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janikowie Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie numer konta: 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

2.    Opłata skarbowa – wnioski zwolnione są z opłaty skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Pełnomocnictwa i upoważnienia (nie potwierdzone notarialnie) podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu miejskiego lub na konto jak wyżej.

Termin i sposób załatwienia:

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), załatwienie sprawy (wniosku) następuje bez zbędnej zwłoki:

- sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później, niż
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania
- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia licencji.

Inne informacje:

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym, nie później,  niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
 

O zawieszeniu wykonywania przewozów, przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie do 14 dni podając okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego (nie dłuższy, niż 12 miesięcy).

Powrót do góry