Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Janikowo

Wymagane dokumenty:

Wniosek:

  1. wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie reularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Załączniki:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
4) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
5) cennik;
6) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

 2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o Transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 2200 z późn.zm.) przewoźnik ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób jest obowiązany dołączyć do wniosku potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dokonanego z ich właścicielem lub zarządzającym tymi przystankami (wniosek do pobrania w załącznikach).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty:

Opłata administracyjna:

  1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar Gminy i Miasto Janikowo (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

- do 1 roku 100,00 zł

- do 2 lat 150,00 zł

- do 3 lat 200,00 zł

- do 4 lat 250,00 zł

- do 5 lat 300,00 zł,

 

  1. za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości: 

  • za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

  • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

  • za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

 Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za udzielenie zezwolenia.

 Opłaty za korzystanie z przystanków:


Po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków przedłożyć zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób/zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. W przypadku zmiany rozkładu jazdy - czasów zatrzymań na przystankach,  przewoźnik jest zobowiązany wystapić o nowe potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków.

 

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Termin i sposób załatwienia:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2200 z późn.zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (DZ.U. z 2013r. poz. 913)

 3. Ustawa z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2010r. poz. 2136 z późn.zm.)

4. Uchwała Rady Miejskiej w Janikowie Nr VI/39/2019 z 22 marca 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 1783 z 29.03.2019) ;

 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia Stronie.

Powrót do góry