Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

Wymagane dokumenty:

Wniosek:

1. wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

Załączniki:

  1. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

  2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

  3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

  4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

  5. kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany zezwolenia)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik,

tel. 52 35 14412

Opłaty:

Opłata administracyjna:

  1. za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar Gminy i Miasto Janikowo (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

- do 1 roku 50,00 zł

- do 2 lat 75,00 zł

- do 3 lat 100,00 zł

- do 4 lat 125,00 zł

- do 5 lat 150,00 zł,

 

  1. za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości: 

  1. za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

  2. za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

  3. za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

 

Za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za udzielenie zezwolenia.

 

 Opłaty za korzystanie z przystanków:


Po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków przedłożyć zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób/zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

 Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Termin i sposób załatwienia:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2200 z późn.zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (DZ.U. z 2013r. poz. 913)

 3. Ustawa z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2010r. poz. 2136 z późn.zm.)

4. Uchwała Rady Miejskiej w Janikowie Nr VI/39/2019 z 22 marca 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 1783 z 29.03.2019) ;

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia Stronie.

Powrót do góry