Ustalenie Warunków Zabudowy

Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony i podpisany wniosek;

  • Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 z tzw. kołnierzem 50 m od działki we wszystkie strony (Starostwo Powiatowe ul. Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu);

  • Kopia w/w mapy z naniesionym obiektem bądź rozbudową;

  • Wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe ul. Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu);

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

  • Uwaga! Dla inwestycji, które wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest ostateczna.

Miejsce złożenia dokumentów:

 Urząd Miejski w Janikowie, Przemysłowa 6

Pokój nr 220

tel. 52 3514419

 

Opłaty:
  • 107,00 zł - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy (opłatę uiszcza się dla wszystkich inwestycji poza mieszkalnymi)

Podstawa prawna:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janikowa.

Powrót do góry