Spotkanie konsultacyjne w związku z koniecznością dokonania korekt w opracowanym Programie Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Janikowo

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo zaprasza:
Mieszkańców, organizacje pozarządowe  i podmioty gospodarcze na SPOTKANIE konsultacyjne mające na celu dokonanie weryfikacji i wprowadzenia korekt w opracowanym Programie Rewitalizacji, dotyczących realizowanych projektów.
Spotkanie odbędzie się w dniu 26.11.2019 roku o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janikowie.
W załączniku zawarto propozycje do konsultacji dokonanych przez zespół opracowujący zmian w LPR.

Gmina Janikowo przystępuje do aktualizacji przyjętego uchwałą z 17 listopada 2017 roku, zmienioną 19 marca 2018 roku "Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Janikowo na lata 2016-2023".

Program ten został opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, co umożliwia zapis art. 52 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U.2017, poz. 1023), zgodnie z którym do końca 2023 r. możliwa jest realizacja przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji. W dokumencie uwzględniono m. in. wymogi określone załączniku nr 10 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnychw celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Konieczność aktualizacji dokumentu wiąże się z uzyskaniem pierwszych doświadczeń z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie gminy, chęcią dostosowania listy projektów rewitalizacyjnych do obecnych potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz aktualizacji warunków realizacji projektów do poziomu cen, szczególnie dot. prac budowlanych.

W związku z zauważonymi brakami infrastrukturalnymi w gminie Kołuda Wielka, zdecydowano się zaproponować nowy projekt ujęty pod nr 12. Przystosowanie, wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projekty „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej”. Ze względów praktycznych, związanych z doświadczeniami z realizacji pierwszych projektów, zdecydowano się także zgrupować trzy dotychczasowe projekty (nr 4, 5 oraz 9) w jedno większe 3-modułowe przedsięwzięcie. Inne zmiany obejmują: aktualizację wartości projektów oraz wskaźników, a także pewne udoskonalenia w zakresie rzeczowymi projektów.

Wszystkie zmiany oznaczone zostały kolorem czerwonym na liście.

Zwracamy się do wszystkich Interesariuszy Rewitalizacji z prośbą o zgłaszanie uwag do zaproponowanej aktualizacji listy projektów na załączonym formularzu.

Zaktualizowana lista stanie się podstawą adekwatnej korekty treści Programu, który zostanie następnie przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie w drodze uchwały zmieniającej program wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego zatwierdzany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

 

Wyświetlono: 390

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry