Ograniczenia poboru wody z publicznej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy i Miasta Janikowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/19

Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
z dnia 2 lipca 2019 r.

w sprawie ograniczenia poboru wody z publicznej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy i Miasta Janikowo

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 3 i art. 7 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zakaz poboru wody z publicznej sieci wodociągowej na terenie Gminy i miasta Janikowo w godzinach od 12.00 – 23.00, z przeznaczeniem do:
1) podlewania i zraszania trawników, sadów ogrodów i ogródków warzywnych;
2) nawadniania upraw rolnych, działkowych i sadowniczych;
3) podlewania w tunelach i szklarniach ogrodowych;
4) napełniania basenów przydomowych, oczek wodnych i stawów;
5) mycia samochodów.

§ 2.

Kto nie przestrzega zakazu poboru wody określonego w § 1 podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.
2. Zarządzenie zostaje ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janikowie, a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wyświetlono: 299

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry