Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Janikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.janikowo.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2018-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31

Treści lub funkcje niedostępne:

Część elementów strony nie jest zgodna ze standardem WCAG.
Zaplanowane jest dostosowanie strony do standardów WCAG do końca roku 2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Rafał Bujak , adres e-mail: janikowo@janikowo.com.pl , telefon: 52 351 44 44.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na zamieszczone dane.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA - 800 676 676

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Powrót do góry