Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:

 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

 

3. Wypełniony wniosek

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Miejki w Janikowie

 

ul. Przemysłowa 6

 

Sekretariat pok. 115

 

tel. 52 3514411

 

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa 107 zł

konto: Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie Nr 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

 

Termin i sposób załatwienia:

 

30 dni w drodze decyzji

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2010)

 

Tryb odwoławczy:

 

14 dni od daty doręczenia decyzji  służy stronom odwołanie do SKO z pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

 

Powrót do góry