Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

USC

Wymagane dokumenty:

 

a) wypełniony wniosek;

 

b) przedłożenie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu

 

c)  przedłożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

 

parter, pok. nr 5

 

tel 52 35 14 450

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

 

Termin i sposób załatwienia:

 

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego. Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne przez okres  6 miesięcy od dnia wystawienia.

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ).

 

Tryb odwoławczy:

 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Powrót do góry