oświadczenie o wartości sprzedaży

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, p. 105 I piętro

Opłaty:

od złożonego oświadczenia brak opłat - opłata obowiązuje za korzystanie z zezwoleń na podstawie złożonego oświadczenia

Termin i sposób załatwienia:

złożenie oświadczenia - do 31.01. każdego roku obowiązywania zezwoleń

opłata za korzystanie z zezwoleń:

- do31.01.

- do 31.05.

- do 30.09.w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe urzędu

Podstawa prawna:

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. z 2018r. poz 2137 ze zm.

Tryb odwoławczy:

brak

Powrót do góry