Zgłoszenie urodzenia dziecka

USC

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia dziecka żywego należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka (w przypadku urodzenia dziecka martwego - 3 dni), przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

   - dowód osobisty lub paszport - do wglądu

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia oraz protokół zgłoszenia urodzenia

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Opłaty:

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis skrucony aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Podstawa prawna:

- Art. 52 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 )

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 )

Inne informacje:

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:

  - ojciec albo matka, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych

  - przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

  - pełnomocnik

Powrót do góry