PODATEK LEŚNY NA 2019 R.

Wymagane dokumenty:

osoby prawne - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1

osoby fizyczne- INFORMACJA O LASACH IL – 1

DODATKOWO:

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM ZL 1B

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1A

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6,

pokój 206

Opłaty:

Informacja dla podatników podatku leśnego na 2019 r.:

Ustala się stawkę wartości drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2019 w kwocie – z 1 ha fizycznego lasu 42,2356

 

 

 

Termin i sposób załatwienia:

Osoby prawne:

- deklaracje na dany rok podatkowy należy składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

- wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach i terminach do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc

Osoby fizyczne:

decyzja ustalająca wymiar podatku wydawana jest przez organ podatkowy

w terminach podanych na decyzji:I rata-15 marca, II rata- 15 maja, III rata-

15 września ,IV rata- 15 listopada

Podstawa prawna:

- ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku ( Dz.U. 2017, poz. 1821 ze zmianami)

- ustawa z dnia 29-08-1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800 ze zm.)

- ustawa z dnia 12-01-1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018 poz. 1445 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Na wydaną przez organ podatkowy decyzję wymiarową podatku służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno: zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Powrót do góry