PODATEK ROLNY NA 2019 R.

Wymagane dokumenty:

osoby prawne - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1

osoby fizyczne - INFORMACJA O GRUNTACH IR-1

DODATKOWO:

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR 1A

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH ZR-1B

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6,

pokój 206

Opłaty:

Informacja dla podatników podatku rolnego na 2019 r.:


Ustala się stawkę 1 q żyta w wysokości 46,00 złdo obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

 

Równowartość 2,5 q żyta dla podatników podatku rolnego z gospodarstw rolnych wynosi 115,00 zł

 

Równowartość 5 q żyta dla podatników podatku rolnego z działek rolnych wynosi 230,00 zł

 

Termin i sposób załatwienia:

Osoby prawne:

- deklaracje na dany rok podatkowy należy składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

- obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach i terminach:I rata-15 marca, II rata- 15 maja, III rata- 15 września

IV rata- 15 listopada

Osoby fizyczne:

-decyzja ustalająca wymiar podatku wydawana jest przez organ podatkowy

w terminach podanych na decyzji:I rata-15 marca, II rata- 15 maja, III rata-

15 września ,IV rata- 15 listopada

- informację na podatek rolny należy składać każdorazowo przy nabyciu, zbyciu nieruchomości, bądź wówczas gdy należy dane podatkowe zaktualizować – w terminie 14 dni od dnia zmiany

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29-08-1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800 ze zm.)

- ustawa z dnia 12-01-1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018 poz. 1445 ze zm.)

- ustawa z dnia 15-11-1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2017 poz. 1892 ze zm.)

- - uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14-12-2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.2018, poz. 6622)

Tryb odwoławczy:

Na wydaną przez organ podatkowy decyzję wymiarową podatku służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno: zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Powrót do góry