Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6

Pokój nr 101
tel. 052/ 35 14 415

Opłaty:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

Termin i sposób załatwienia:

Opłatę uiszcza się raz na miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. W przypadku zmiany danych właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

Podstawa prawna:
  • Art. 6n ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2013r. poz 1399 oraz poz. 87 z 2015r.)
  •  

    Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 listopada 2019r.

Powrót do góry