Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6

Pokój nr 101
tel. 052/ 35 14 415

Opłaty:

 

Gospodarstwo domowe

Segregowane

niesegregowane

1

11,00

22,00

2

21,00

42,00

3

30,00

60,00

4

38,00

76,00

5

45,00

96,00

6

51,00

102,00

7

56,00

112,00

8 i więcej

60,00

120,00

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub przelewem na rachunek bankowy:

95 8185 0006 2010 0000 0185 0018

Termin i sposób załatwienia:

Opłatę uiszcza się raz na miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. W przypadku zmiany danych właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

Podstawa prawna:
  • Art. 6n ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2013r. poz 1399 oraz poz. 87 z 2015r.)
  • Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lipca 2013r.
Załączniki:
Powrót do góry