Zgłoszenie pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

Formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego"

do wglądu dowód osobisty lub paszport oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6

Pokój nr 4
tel. 052/ 35 14 440

Opłaty:

brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. nr 217, poz. 1427 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. nr 220, poz. 1306 z późn. zm.)
Inne informacje:
  • Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
  • Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 z póź. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
Powrót do góry