Zgłoszenie pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego"

do wglądu dowód osobisty lub paszport oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6

Pokój nr 4
tel. 052/ 35 14 440

Opłaty:

brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. nr 217, poz. 1427 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. nr 220, poz. 1306 z późn. zm.)
Inne informacje:
  • Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu oraz do wglądu dokument potwierdzający tutuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu
  • Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 z póź. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
Powrót do góry