Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

Formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"

do wglądu dowód osobisty lub paszport

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6

Pokój nr 4
tel. 052/ 35 14 440

Opłaty:

brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. nr 217, poz. 1427 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. nr 220, poz. 1306 z późn. zm.)
Inne informacje:
  • Wymeldowania należy dokonać osobiście
  • Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 z póź. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
Powrót do góry