PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.

Wymagane dokumenty:

osoby prawne - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1

osoby fizyczne - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1

dodatkowo:

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH  ZN 1A

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6,

pokój 206 II piętro wartości

Opłaty:

1. od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,70 zł

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,10 zł

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,77

f) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży 7,77

2. od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,91 zł

b) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63

c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,32 zł

d) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09-10-2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – wynosi 3,04


3. od budowli 2 % ich wartości

 

Termin i sposób załatwienia:

Osoby prawne:

- deklaracje na dany rok podatkowy należy składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

- obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoby fizyczne:

- informację na podatek od nieruchomości należy składać każdorazowo przy nabyciu, zbyciu nieruchomości, bądź wówczas gdy należy dane podatkowe zaktualizować – w terminie 14 dni od dnia zmiany. Organ wydaje decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. Płatność podatku wg decyzji w czterech ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada - płatny do kasy Urzędu, u sołtysa,w placówce pocztowej lub na rachunek numer:

PBS Janikowo 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12-01-1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1785 ze zm.)

- ustawa z dnia 29-08-1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 201 ze zm.)

- uchwała nr XXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17-11-2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.2017, poz. 4520)

Tryb odwoławczy:

Na wydaną przez organ podatkowy decyzję wymiarową podatku od nieruchomości służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno: zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Powrót do góry