Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

USC

Wymagane dokumenty:
  • wypełniony wniosek;

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Opłaty:
  • w wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł.,

  • pełnomocnictwo 17 zł.

Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie

nr 97818500060000018520000001

Termin i sposób załatwienia:

Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.

Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., Poz. 1044 )

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Powrót do góry