Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

USC

Wymagane dokumenty:
  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia

  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Opłaty:

Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie

nr 97818500060000018520000001

Termin i sposób załatwienia:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Janikowem, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

Podstawa prawna:

- Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 950 ),

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., Poz. 1044 )

Powrót do góry