Zgłoszenie zgonu

USC

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport. 

3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel 52 35 14 450

Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna:

- Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., Poz. 1044 ).

- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912)

Inne informacje:

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

  • małżonku lub dzieciach zmarłego,

  • najbliższych krewnych lub powinowatych,

  • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,

  • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

  • administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Powrót do góry