Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
  Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, pokój 105 I piętro Barbara Smolik, tel. 52 35 14412

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia:

 1. 1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  2,7% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 3. Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie

Opłata skarbowa

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

17 zł    - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na konto Urzędu.

Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna:
  1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2018 r. poz. 2137 ze zm.),

                 2. Uchwała Nr XXXVII/316/2018 rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018r. w sprtawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Janikowo.

                  3. Uchwała Nr XXXVII/317/2018 rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018r. w sprtawie zasad usytuowania na terenie gminy Janikowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

                  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 02096 ze zm),

                  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:
 1. Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
 2. likwidacja punktu sprzedaży,
 3. upływ terminu ważności zezwolenia,
 4. zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 5. zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 6. niezłożenie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

 

Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Powrót do góry